(CC) By-nc-sa CharleyLhasa@flickr

אתה רוצה שלא יפרצו לך לבית, ומשרד הפנים/המשטרה מציעים את הפתרון הבא: “כל האזרחים! תנו לנו עותק של מפתח הבית שלכם ונשמור אותו בכספת הקרטון המפורסמת של משרד הפנים!”.

מה קיבלנו? יש עותק של מפתח הבית שלך שעכשיו אין לך שליטה עליו, הוא נשמר במקום שלא נשמע אמין, הבית שלך לא ממוגן טוב יותר מבעבר, כספת הקרטון של המדינה מחזיקה עכשיו במרוכז את מפתחות כל האזרחים הישרים אבל לא את אלו של הפושעים, והפושעים תמיד יכולים לנסות לקרוע את הקרטון ולברוח עם כל המפתחות.

מאגר ביומטרי זה אותו דבר, רק שמפתחות אפשר להחליף ואצבעות לא